Spiti and Kinnaur via the Bhabha La - Trek day 1, Paldar to Base Camp