Spiti and Kinnaur via the Bhabha La - Sangra, Sarahan